Rasskillnader och slaveriet

0

Det är stor skillnad mellan svarta och vita i USA avseende socio-ekonomiska faktorer såsom inkomst, splittrade familjer, dömda för brott m.m. Vänstern, speciellt i USA, för ofta fram det faktum att svarta tidigare var slavar och att det förhållandet ska förklara en stor del av dessa skillnader. Slaverit ska ha utgjort en historisk belastning, ett handikapp, som dröjt sig kvar. Liknande resonemang förs ibland om olika u-länder, att deras situation är en historisk konsekvens av kolonialismen och europeisk imperialism.

Professor Thomas Sowell är doktor i nationalekonomi och har skrivit flera böcker om orsaker till socioekonomiska rasskillnader i USA. Intressant spårar han empiriskt flera av orsakerna till just välfärdssamhällets införande, minimilöner, skolans förfall och affirmative-action (positiv särbehandling). Många av de skillnader vi ser i USA mellan svarta och vita är faktiskt större idag än vad de var tidigare. Det spelar ingen roll om man tittar på antalet sönderslagna familjer, inkomstgapet eller ett otal andra markörer. Enligt Sowell bevisar detta att slaveriet inte kan vara dessa olikheters ursprung och orsak. För att vara helt tydlig så är olikheterna alltså större idag än vad de var tidigare, närmare slaveriet i tiden. Slutsatsen torde vara enkel för om slaveriet var dessa olikheters primära orsak borde istället skillnaderna vara större ju närmare i tid till slaveriet man kommer. Men det är tvärt om!

Antalet svarta amerikanska barn som idag växer upp med en ensamstående mor är uppe i trakterna 75% men i början av 1900-talet var det troligen bara runt 15%. En enorm skillnad, det är som om det vore två helt olika kulturer. Förändringen har haft en förödande effekt för svarta i USA. Välfärdssamhället och propagerandet för en degenererad och kriminell kultur (gangsta) har särskilt hårt riktats mot och därmed påverkat de svarta i USA.

Välfärdssystemet drabbar i första hand socioekonomiskt svaga grupper. För att ta ett exempel så är det inte helt märkligt av en kvinnan att förlita sig på staten som försörjare istället för på en man med väldigt låg eller oregelbundet inkomst. Därmed fungerar ett generellt välfärdssystem många gånger direkt splittrande på familjen, och då i synnerhet familjer med låga inkomster, i vart fall på det sätt som dessa system har kommit att utformas i Väst.

Skolans förfall har bidragit till en degenererad kultur framförallt genom acceptansen och förespråkandet av en undermålig engelska. Agerandet har försvarats med att denna undermåliga engelska skulle vara ett kulturellt uttryck och höra ihop med de svarta på något sätt, men den enda konsekvens detta lett till är att dessa elever inte lär sig språket tillräckligt bra för att kunna konkurrera för mer kvalificerade tjänster. Det är uppenbart att liberalerna i bidragit till den utsatta position en stor del av den svarta befolkningen i USA lever i.

Det finns biologiskt baserade skillnader mellan raser, dess exakta omfattning och konsekvens är ett diskussionsämne för en annan gång. Men många gånger görs en eller flera tankevurpor för dessa skillnader kan aldrig frånta individen ett eget personligt ansvar för de val denna gör. Det är också lätt att underskatta både hur lågt människor kan falla och hur högt vi kan resa oss. helt oaktat eventuella biologiska egenskaper, detta eftersom människan inte bara är materia hon har en själ och andliga kvalitéer, karaktär m.m. Den kultur som de svarta i USA levde i början av 1900-talet var moraliskt överlägsen den kultur vita lever i idag. Hur ungdomen uppfostras och skolas, vilka kulturuttryck vi tillåter, allt detta är av yttersta vikt för det definierar vilket liv vi kommer att leva, och här finns en naturlig allians och rimlig samsyn mellan olika folk och raser för de som ärligt är intresserade av människans framtid.

Ämnet är intressant och brett jag rekommenderar denna mycket underhållande intervjun där den liberala reportern vrider sig i våndor när diverse floskler slaktas av professor Sowell.

 

Björn Herstad