Den skandinaviska syntesen

0

Vi har påbörjat en gemensam upptäcktsfärd för att återfinna en idé, dold i historiens dimmor. Likväl har den alltid funnits där, men vi har bara vaga minnesbilder, diffusa skildringar och osäkra framtidsscenarios att utgå ifrån. Denna idé börjar nu trots allt att sakta formera sig till en världssyn och det är vår rörelses uppgift att säkerställa att denna världssyn, den skandinavistiska, kan formera sig till ett konkret uttryck som med kraft träder in på den historiska scenen.

Det postmoderna samhället är en depression
Det postmoderna samhället är en plats som präglas av hopplöshet, självmotsägelser och ren och skär uttråkning. Detta trots att det kanske är den mest konfliktfyllda tillvaro som någonsin funnits. Ingenstans finns en säker hemmabas, ett heimat och hembygd där man bara kan vara sig själv. Att finna mening i tillvaron blir allt svårare och vi känner alla av ett ökat avstånd till vår omgivning, våra nära och kära, till jobbet, till vårt arv och historia. Inte ens tekniken kan vi längre tro på. För vår föräldrageneration lovade den rymdfärder och annat spännande; för oss är den ett intvingade i en digital och global låtsasvärld där ytliga och glättiga uttryck helt dominerar. Vi klickar runt och matas med intryck i hopp om att inte behöva tänka en egen tanke, en tanke som obönhörligen kommer ropa ut den gnagande frågan – varför gör du inget!  

Erövrandet av det objektiva – att återfinna universalismen
Sanningen har högaktats i Väst ända sedan de gamla grekerna. I en tid av kulturmarxistisk krigföring även mot språket som sådant så behöver vi återkomma till detta. Objektiva sanningar är sanna för alla människor, alla folk och i alla länder. Sanningen tillhör inte ett visst folk, en viss ras eller en enskild individ. Vissa frågor kräver ett svar på vad som är rätt eller fel, perspektiv och känslor hör inte hemma i denna domän. Det rör basfakta som att det finns män och kvinnor, att monogami är moraliskt överlägset promiskuitet, att familjens syfte är att reproducera sig, att abort är moraliskt förkastligt med mera. Nästa gång du hör en kulturmarxist relativisera eller kontextualisera – se det som ett angrepp på själva ditt väsen och ett angrepp på vår gemensamma skatt som den västerländska civilisationen utgör. Universalismen är inget mindre än ett uttryck för tron på objektiva sanningar och är i sig själv en enastående bedrift, ett överkommande av ett subjektivt mörker. Att angripa den är i nivå med att ta en svart tuschpenna och måla över delar av världskartan och senare förneka att vi någonsin upptäckt dessa övermålade delar.

Erövrandet av din identitet – att återfinna partikularismen
Vad är väl mer naturligt än kärleken till din egen familj och ditt folk, ja även till dig själv? Det partikulära, enskilda och unika, det lokala och organiska – ord som vi idag bara har vaga aningar om då samhället smulats sönder genom ett metodiskt krig mot familjen och lokalsamhället genom välfärdsstat och kommersialism. Förståelsen av att just du finns i ett givet sammanhang är en förutsättning för att vi ska kunna bryta främlingskapet och återbygga vårt samhälle. För oss är det utöver vår egen familj, släkt och lokalbyggd den skandinaviska kulturen, den etniska gemenskapen och våra skandinaviska språk som utgör det organiska. En fördjupning och utövning av det skandinaviska är ett sätt att både finna och uttrycka oss själva som svenskar, norrmän och danskar. Det är en inre upptäcktsfärd för att finna vårt sammanhang och vår identitet. Det står oss inte fritt att välja att vraka, vi har fötts och skapats på en viss plats i ett visst sammanhang. Det är när vi fullt ut kan bejaka detta som vi också är sanna mot oss själva. Vi representerar var och en något unikt och denna unikhet är helt integrerad med de gemenskaper vi tillhör. För att återfinna oss själva måste vi också återfinna dessa gemenskaper.  

Skandinavismen är en perfekt syntes av de båda
Skandinavismen är den perfekta syntesen där det universalistiska och partikulära förenas i en harmonisk helhet. De två delarna behövs och kompletterar varandra. Ja, de stärker varandra. Låt mig jämföra med dygden mod. Du håller säkert med om att feghet och dumdristighet är varandras motsatser. Men vad är då mod? Är det ett mellanläge där du ibland är feg och ibland dumdristig? Nej inte alls, att vara modig handlar istället om att göra det rätta. Det är något kvalitativt annorlunda. Att hoppa ner i ett iskallt mörkt vatten där du riskerar att drunkna, är både dumt och dumdristigt om du gör det för att rädda ett mynt, men om du gör exakt samma handling i syfte att rädda ett barn då är du istället modig. Din handling har upphöjts till en dygd för att du underkastat den en värdehierarki och använt en gnutta förnuft. Det är just detta som är skandinavismen, ett samtidigt omfamnande av universella sanningar och det partikulära och organiska. Frågan är inte antingen eller, utan vad. Vilka sanningar är universella och vad utgör ett unikt partikulärt uttryck som är bundet till vårt folk och oss som personer. Skandinavismen blir med det Skandinaviens deltagande i den västerländska civilisationen. Det är ett etniskt och kulturellt bejakande och ett civilisatoriskt uppdrag på en och samma gång. Det är också på den grunden vi kan förenas och kämpa sida vid sida med andra folk i en gemensam kamp för Västerlandet.

Låt äventyret börja och bli en man på kuppen
Du är utrustat med en egen fri vilja. Det betyder att du kan välja att göra det rätta eller inte. Ditt liv kommer bara få en mening när du underställer det ett högre kall och en högre mening. Väst har beskrivits som uppfylld av en faustisk anda. För Rom var det självklart att underlägga sig den kända världen. Även vetenskapsmän och upptäcktsresande har haft denna ansats. Att kartlägga, upptäcka och utforska. Skandinavien har en egen tradition av hjältar som valt att ge sig ut på det stora äventyret både bildligt och bokstavligt. Detta är ett uttryck för en livskraft och livsglädje som är helt central för vår civilisation. Att förneka den är att acceptera att förtvinas. Så låt oss ge oss ut på ett gemensamt äventyr där vi räddar vår civilisation och återfinner oss själva på en och samma gång!

Björn Herstad