NMR:s intellektuella haveri

11

Martin Saxlind från nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) släppte för ett par dagar sedan en artikel som belyser den ideologiska skiljelinjen mellan NMR och Skandinaviska Förbundet. I den erkänner han nu att de är rasmaterialister, något som de tidigare har förnekat.

NMR har de senaste veckorna lyckats med konststycket att inta två totalt motsatta positioner. Dels har de framfört att de kategoriskt är emot abort, dels har de hävdat att de är för abort. De har menat att de tror på högre värden än rasen för att senare konstatera att rasen är det högsta av alla värden. Även om alla är medvetna om att det inom en och samma organisation eller rörelse finns olika åsikter så kan vi konstatera att NMR saknar en intellektuell stringens på avgörande punkter.

Debatten mellan mig och NMR rörande nationalsocialismen började med att vi på Skandinavisk Frihet publicerade en debattartikel om varför nationalsocialismen är falsk. Debattartikeln kritiserade det som faktiskt skiljer nationalsocialismen från andra nationalistiska strömningar. Syftet var att ringa in nationalsocialismen som sådan, det som gör den unik, inte att beskriva vilka kompromisser, allianser och populistiska överväganden som företrädarna är beredda att göra.

Nordiska motståndsrörelsen utmanade mig till Radio Nordfront för en debatt, där det i samtalet tydligt framgick att de delade de flesta av våra åsikter. De förnekade att de var rasmaterialister. De erkände universella värden, de hävdade att de kategoriskt var emot abort och att moralen inte var subjektiv. Alla dessa frågor var “halmgubbar” som vi hade hittat på och enbart falsk kritik av nationalsocialismen. Vi publicerade då en artikel där vi i sympatisk anda fastslog vår ideologiska position och förtydligade våra frågor, i förhoppning att linjen NMR:s företrädare gav prov på i radioprogrammet skulle vara något de kan stå för.

Några dagar senare skrev Martin Saxlind en artikel där han intar en helt annan inställning än vad NMR hade gjort tidigare i veckan. I denna konstaterar Saxlind att han är rasmaterialist. Han tog tillbaka åsikten, uttryckt av Radio Nordfronts debattpanel, om högre objektiva värden. Exakt denna punkt kritiserade den ursprungliga artikeln:

“Nationalsocialismen saknar eviga värden

Nationalsocialismen utgår från materien, från biologin, vi har alltså att göra med en materialistisk idé. Den tror inte på rätt och fel som något objektivt sant, istället gäller djungelns lag. Moral och etik har i nationalsocialismen inget med sanning att göra, val av moral är istället en taktik för rasens överlevnad. Vad som är gott i sig är helt värdelöst om rasen kunde frodas utan den. Om vi inte vet vad rätt och fel är kan vi aldrig identifiera när vi går framåt eller bakåt eftersom grunden till att vi kämpar saknas. Utgångspunkten “rasens överlevnad” är helt ointressant om rätt och fel inte existerar. Personen som vill utrota rasen eller som bara vill gynna sina egna gener har precis lika bra grund som nationalsocialisten eftersom frågan har blivit subjektiv, personlig. Materia kan aldrig vara ett eget högre värde, materia bär inte på en egen moral.”

Slutsatsen är att den ursprungliga debattartikeln, som kritiserade nationalsocialismen på ett antal avgörande punkter, var befogad även i relation till NMR:s variant av nationalsocialism. Därmed blir attackerna från NMR, där vi har anklagats för att vara oärliga eller möjligen okunniga, ett angrepp mot dem själva.

Debatterar vi med individer med helt skilda åsikter eller debatterar vi med en organisation? Är den ursprungliga artikeln relevant igen? Vad ska vi debattera om vi inte får möta en intellektuellt stringent linje?

Varför motsätter sig Skandinaviska Förbundet “rasmaterialism”?

En rasmaterialist anser att en handling ska bedömas utifrån dess konsekvenser för rasen, d.v.s moralen är underställd rasen. Med det menas att moralen inte är fastslagen och objektiv utan att den istället är flexibel och subjektiv där den bedömda konsekvensen för rasen avgör det moraliska i det enskilda handlandet.

Rasmaterialismen gör anspråket på att rasen är det högsta värdet, och att allt vårt arbete ska kretsa kring att försvara och förbättra den. Det är uppenbart att detta rent objektivt leder till en hel del märkliga slutsatser. En logisk konsekvens är exempelvis att man bör sprida en degenererad moral till alla andra raser, vilket på så sätt förbättrar vår ras position i världen och underminerar andras. Denna typ av krigföring förekommer idag och används bland annat av den israeliska armén i ockuperade palestinska områden. I förlängningen leder detta till åsikten att det kan vara rimligt att utrota andra raser. Kom ihåg att ditt egna samvete om vad som är rätt och fel är underordnat konsekvenserna för rasen. Ett konkret exempel på detta är när Simon Holmqvist i Radio Nordfront (65:30) menar att det är rätt att döda oskyldiga om det krävs för rasens överlevnad.

“Även om man skulle komma till en situation där man kanske måste göra någonting som är fel för att folket ska överleva eller inte då är det värt att göra det.”

En intressant detalj i sammanhanget är att man med logik kan förkasta själva motivationen för nationalsocialismens mål och mening. Om rasens överlevnad är det högsta värdet och anledningen till varför man kämpar, borde man kunna svara på den enkla frågan “varför?”. Varför ska rasen överleva?

Om man tar argumentet att den vita rasen är evolutionens krona och just därför är värd att bevara, får man problem när en en annan subjektiv uppfattning utmanar ens egen. Ex: “Varför ska vi människor smutsa ner denna jord, det bästa för naturen borde vara att alla människor dör ut så att vår omgivning kan läka”. Båda dessa positioner är lika legitima, beroende på vad ens egen personliga preferens är och denna preferens kan skifta från en dag till en annan.

Svaret på frågan om varför måste följa av en högre sanning eftersom frånvaron av en sådan moralisk grund lämnar plats för diverse absurda, subjektiva anledningar till än det ena och än det andra. Tror man det som den västerländska civilisationen historiskt har accepterat, att det finns en högre sanning, kan man finna ett självklart svar varför man ska rädda sitt eget folk och land.

Vilka värden är överordnat rasens överlevnad?

I grunden så står rätt och fel över rasens överlevnad, rent konkret handlar det om frågor som: Familjen, abort, människovärdighet. Det är utifrån värden som vi orienterar det materiella. Vi motsätter oss starkt de tankeströmningar som förespråkar något slags raslig vit nationalism på liberal eller degenererad grund och som menar att rasens överlevnad är den viktigaste grundprincipen framför hur vi faktiskt lever.

Ett konkret exempel på detta är att NMR:s riksdagskandidat Vera Oredsson, i en intervju med Sveriges Radio (34:00), hävdar att ett sunt samhälle dödar odugliga barn även redan födda. Att medvetet ljuga för föräldrarna genom att hävda att barnet är dödfött kan vara nödvändigt, enligt Oredsson. Det är möjligt att dessa barn inte hade varit dugliga i kampen för rasens överlevnad men det förändrar inte att förslaget är totalt vedervärdigt och ett bra exempel på vad som går fel om det inte finns en högre moralisk ordning att rätta sig efter.

Kan moralen bo i rasen eller är det ett högre värde?

NMR verkar hävda att materien, individen eller rasen inom sig bär på en egen moral, men att människan skulle ha inbyggda spärrar som förhindrar onda handlingar är tyvärr en verklighetsfrånvänd idé och något som ofta förekommer hos vänstern. Det är bara att kika ut genom fönstret och se vad som pågår i samhället, det borde vara uppenbart för alla att om det nu finns några medfödda inre moraliska spärrar är inte dessa nog.

Det svenska samhället var tidigare vitt som snö, men en moralisk och kulturell kollaps inträffade. Denna katastrof var till stora delar helt slutförd i tiden för 1960-talet. Först därefter påbörjas invandringen, initialt i tämligen liten skala, men sedan i den massiva omfattning vi känner idag. Vi måste resa en moralisk ryggrad i vårt folk annars är det dömt till undergång.

Är det sant att kristna representanter för Skandinaviska Förbundet inte vågar ta ställning i vissa frågor eftersom inte alla medlemmar i Nordisk Ungdom inte är kristna?

Nej, poängen i den ursprungliga artikeln var att vetenskapen är föränderlig och inte en rimlig grund att bygga en moral på. Det har inget med evolutionsteorin som sådan att göra, även om det gäller den som allt annat.

Vi som organisation anser att kristendomen är ett av de fundament som byggt den västerländska civilisationen. Det innebär att vi förespråkar kristendomen som ett moraliskt och kulturellt rättesnöre. Frågan om tro d.v.s. att praktisera kristendomen är en fråga för den individuella medlemmen. Att angripa kristendomen på ett kulturellt plan är att angripa själva vår civilisation och man allierar sig då med de som vill krossa densamma.

Varför är debatten om filosofiska ställningstaganden viktig i dagens politiska läge?

Fienden angriper själva vår begreppsvärld, rätten att skapa rimliga kategorier och värdehierarkier i tänkandet. Vi måste återerövra den intellektuella tradition som gjorde västerlandet stort och unikt. Det är de grundläggande filosofiska premisserna som föranleder politiska förslag. Filosofi kommer före politik. Därtill har diskussion och debatt på en filosofisk nivå också ett egenvärde i sig, eftersom vi i mötet med andra tvingas forma en logisk och sammanhängande idé och världsbild.

Vi kommer att fortsätta slå fast vår ideologiska position i kommande artiklar och publikationer, men vi har nu nått så långt som det verkar vara möjligt i debatt med NMR och jag sätter därför ett streck i debatten för min egen del. Vi företräder uppenbarligen helt olika idétraditioner.

Vi är noggranna med att skilja sak från person och har inte på förhand dömt någon i NMR. Vi har öppet och ärligt debatterat våra ståndpunkter och lyssnat på vad NMR:s företrädare säger. Det står dock nu klart att den nationalsocialism som NMR företräder inte på något sätt är kompatibel med Skandinaviska Förbundet och Nordisk Ungdom. Jag har en genuin sympati för enskilda medlemmar som engagerar sig i NMR som en motreaktion mot den sjuka värld vi lever i, men ledarskiktet i NMR borde veta bättre. De leder in sina medlemmar i en återvändsgränd som inte kan leda till något gott.

Björn Herstad