Västerlandet eller döden

3

Det finns i princip lika många nationella inriktningar som det finns människor idag, allt beroende på individuella preferenser, tycke och smak. Vi strävar istället efter att skapa en konsekvent filosofi baserad på västerlandet som det har sett ut historiskt, kulturellt och civilisatoriskt. Det är dags att utkristallisera essensen och en stringent linje till vad vi kämpar för.

Varför västerlandet?

Västerlandet är den civilisation de europeiska folken har verkat inom i 2000 år. Vår tradition, religion, kultur och språk är det som definierar vad vi är. Våra förfäder upprättade en hierarki som har skapat goda saker vars frukter hela mänskligheten har fått ta del av.

Västerlandet gör ett objektivt sanningsanspråk genom kristendom, grekisk filosofi och romersk rätt. Dessa fundament är inte bara sunda, de är sanna och bör upprättas universellt eftersom de är i linje med den naturliga ordningen.

Varför en kristen grund?

Till skillnad från hedendomen, som i bästa fall är en inspirationskälla (likt Sagan om Ringen), så innefattar kristendomen moraliska regler du måste följa. Dessa regler dikterar samhällets alla beståndsdelar och ser därmed till att samhället följer en röd tråd. Denna röda tråd skapar ett konsekvent samhälle, något alla ateistiska samhällen saknar. Idag ser vi några kvarstående smulor av det traditionella Europa:

Ett exempel är frågan om varför vi inte ska ha keps inomhus. Historiskt så var det som gäst i en annans hem respektlöst mot husvärden om man inte tog av sig sin hatt. Det var viktigt att hysa respekt till andra för att det samtidigt var att giva respekt till Gud. Idag har man i bästa fall inte keps inomhus för att “det ser dåligt ut”. Detta är inte bara en dålig grund att stå på, det är också en tjatig fras som ingen förstår relevansen av. Det är bara en tidsfråga innan dessa kvarvarande seder försvinner.

Kristendomen ger alltså en förklaring till varför saker och ting är som de är. Detta förstod alla människor förut, till och med den sjukaste revolutionären under franska revolutionen Maximilien de Robespierre, som mördade kungafamiljen och tiotusentals katolska barn i Vendéeupproret förstod att det fanns en Gud med moraliska regler.

I Om religion: del I – religionens grundvalar som publicerats av Nordisk Alternativhöger försöker artikelförfattaren att göra anspråk på den sanna religionen, men gör snarare en ansats till att förklara fundamenten till naturliga ordningen. Detta är inte en tillräcklig bas att stå på eftersom den saknar moraliska regler. För att en religion ska vara relevant så behövs även rätt och fel, annars går det inte att orientera sig i vardagliga livet med religionen.

Hur har västerlandet uppfattat ras?

Det var med 1800-tals biologin som man började fokusera på den rasliga entiteten i människan och därmed blev begreppet vanligt. Eftersom naturvetenskapen ökade i popularitet fick man en stark tro på detta verktyg för att förstå människan.

Det är inte fel att använda detta verktyg för att förstå intelligensskillnader, sjukdomsfrekvens och karaktärsdrag. Problemet är när man använder denna punkt för att sammanfatta samhällen med endast denna punkt. Man förklarar till exempel inte det svenska folket med dess genetiska särart. Eller som framförallt amerikaner tenderar att förklara sig själva och européer som vita. Detta säger en del av vad vi är men inte allt. Den sanna europeiska synen på folket är den etniska. I det etniska ingår kultur, religion, språk och ras. Lokalområdet är här också relevant då det skapar olika uttryck för människor samt på ett bättre sätt ger utrymme för särarts-traditioner.

Folket är en förlängning av familjen snarare än en totalt ren mekanisk entitet som är väsensskild från andra folk. Det finns också en logisk prioriteringsordning: Gud, familj, ditt folk och sedan resten av mänskligheten. Det är alltså viktigare att man ser till att sin familj och folk har det bra innan man hjälper andra länder. Innan man missionerar i Afrika bör man ha missionerat klart i Sverige.

Det är mot denna helhet som Europa alltid har betraktat sig.

Hur har nationalstatens situation tidigare varit?

Historiskt så har det inte funnits nationalstater i Europa utan riken där många kulturer och etniciteter har levt under samma styre. Frankrike var innan franska revolutionen en monarki med många etniciteter inom riket som respekterades. Det fanns några motkrav från kungen för att upprätthålla riket och kyrkan, men det fanns aldrig ett intresse att angripa lokalsamhället.

Omvälvningen skedde med franska revolutionen och kulturkampen där staten började betraktas som en nationalstat. Man började betrakta befolkningen som en enhetlig själ med likriktat mål. Med denna idé rättfärdigades idéer som samma utbildning för alla, vi är ett folk, vi har ett språk. Konsekvensen blev ett centraliserat samhälle där alla skulle in i ledet. Man krossade därmed olikheter och dessa tankar ser vi idag där hemskolning är förbjudet i både Tyskland och Sverige. Respekten för olika folks särart saknas idag, istället så överpolitiserar vi mänskliga relationer.

Hur har kommunismen motarbetat väst?

Vi har onekligen i historiens gång visat att vi har haft egenskapen att leda resten av världens folk och detta har samtidigt stärkt vår egna tro på vårt folk, civilisation och religion, och gett oss ett existensberättigande. Kommunisterna är väl medvetna med detta och vill därför bryta ner den koloniala beståndsdelen.

Våra röda fiender är också medvetna om den hierarkiska fördel den västerländska civilisationen har genom kolonialismen för att upprätta den naturliga ordningen. Följande citat är förordet till kommunistiska manifestets 90-årsjubileum riktat till kommunistiska afrikander avseende att göra uppror mot den vita västerländska ordningen.

Leo Trotskij, Nittio år av Kommunistiska Manifestet:

”Kommunisterna”, förklarar Manifestet, ”understödjer […] överallt varje revolutionär rörelse mot de bestående sociala och politiska förhållandena.” De färgade rasernas rörelse mot sina imperialistiska förtryckare är en av de mest betydelsefulla och kraftfulla rörelserna mot den bestående ordningen och kräver därför ett fullständigt, ovillkorligt och obegränsat stöd från den vita rasens proletariat. Äran av att ha utvecklat en revolutionär strategi för förtryckta nationaliteter tillkommer i första hand Lenin.

Varför ser situationen ut som den gör idag i Sverige?

Den negativa utvecklingen vi ser idag har skett i takt med att västerlandets har brytits ner genom revolutioner såsom protestantismen, franska revolutionen, kommunistiska revolutionen samt 68-revolutionen.

Det ateistiska Sverige saknar en moralisk ryggrad eftersom man har kastat ut de moraliska  övertygelser som varit grunden i samhället. Vi har lämnat det västerländska arv som vi en gång var del av och det är det som är orsaken till den totala misär vi ser idag. Konsekvensen av att vi saknar en grund att stå på är att det enda vi kan kritisera idag är den massinvandring som sker. När vi blickar tillbaka på tiden innan massinvandringen så ser vi bara söta blonda barn på en sommaräng och vill tillbaka dit. Slutsatsen är att om vi bara inte öppnade gränserna på 70-talet hade vi haft ett sunt samhälle.

Detta stämmer dock inte. Vi måste betrakta vad som var viktigt när vårt samhälle var sunt, och dra slutsatser utifrån det. Om vi inte vill återupprätta det som var innan så vill vi inte tillbaka. Idag predikar “moderna” nationalister om det ytliga som vi vill tillbaka till samtidigt som de vill ha kvar resten av dagens moderna samhälle, eller åtminstone inte klarar av att kritisera vad som faktiskt i grunden är felaktigt.

Ett bra exempel på detta är den ytliga hedendomen som inte vill ha dogmer, sanningar och moral utan bara fin natur, aborter, homosexualitet och vita barn. De vill äta kakan och behålla den.

Den Nya högern i Frankrike är också ett bra exempel. De har sedan slutat av 60-talet sökt efter vårt “sanna arv” för att rädda den vita rasen. Man är övertygad om att vi måste ha en stark kultur och religion men man är enig om att kristendomen är försvagande. Än idag skriver de artiklar om sökandet efter den mystiska ursprungliga indo-europeiska religionen och de söker fortfarande.


Kamprad