Evolutionen – faktum eller modern skapelsemyt?

2

Evolutionsteorin är i själva verket en samling av många teorier som också förändrats över tid. Den är inte alls en fastslagen och given sanning. Forskning ska radikalt skärskåda världen och eftersträva ny kunskap men faktum är att det ligger en politiskt framtvingad blöt filt över all kritik av evolutionsteorierna. I praktiken är det både akademiskt och politiskt självmord att ifrågasätta evolutionen som koncept idag. Detta trots att teorin innehåller brister, svagheter och stora frågetecken. Det behöver inte innebära att den är falsk men det innebär att en öppen debatt och en aktiv forskargärning måste fortgå, där teorierna kritiskt granskas.

Det innebär också att evolutionsteorin inte kan användas som någon form av grund för en politisk eller filosofisk position, då väljer man att bygga på lösan sand. Idén utgör en av de teorier som uppbär den nuvarande maktordningen och förfäktas av det liberala etablissemanget. I Sverige blir det krigsrubriker i pressen av något så obetydligt som att en enstaka skola i Texas väljer att förutom evolutionsteorin inkludera fler teorier om livets utveckling i sin undervisning. Varför ska vi vara rädda för det, vi måste informera oss för att kunna föra ett intelligent samtal. Och faktum är att de flesta av oss har en ytlig, bristfällig och klart begränsad förståelse för evolutionen som teori och koncept. Nedan följer ett intressant föredrag om evolutionsteorin, dess utveckling och några av dess brister– lyssna om du vågar. Vi uppmanar till en livlig och givande debatt och utbyte om dessa frågor. Vi tar inte ställning för någon given vetenskaplig teori men när en “vetenskaplig sanning” politiseras och de facto används som en sekulär skapelsemyt då måste man reagera, det är inte sunt och det har framförallt inget med vetenskap att göra.

 

För den intresserade kan filmen Expelled vara av intresse den är lite dramatiserad men visar på den utfrysning som drabbat forskare som vågar ifrågasätta evolutionsteorin. Det är inte vetenskap när en teori försvaras med hjälp av aktivister som istället för att resonerar och diskuterar eventuell kritik istället övergår till att använda mobbningsbeteende och stigmatisering. En av de mest kända evolutionsförespråkarna ställs också svarslösa i flera frågor som allmänheten nog trodde evolutionsteorin kunde svara på.